INLEDNING

På Förskolan Änglan arbetar vi på ett systematiskt sätt där vi kontinuerligt följer upp utbildningen för att säkerställa utbildningskvaliteten. Vi använder oss utav kvalitetsprotokoll, vilka fylls i tre gånger under läsåret, där vi analyserar, följer upp och utvärderar utbildningen i sin helhet. Dessutom använder vi oss utav kvalitetsindikatorer, en gång per termin, för att utvärdera arbetet i nuläget.

 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Skolverket definierar begreppet kvalitet inom skolor och förskolor utifrån hur väl en verksamhet efterlever nationella mål, krav och riktlinjer samt hur väl verksamheten strävar efter förbättring. Kvalitetsarbetet på förskolan skall utföras systematiskt där arbetet har sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläget, ett mål för verksamheten, uppföljning, utvärdering, analys och bedömning av resultat. Dessutom ska nya utvecklingsåtgärder och mål också beskrivas.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt Skollagen (4 Kap. 2–8 §§):

 • Planering, uppföljning och utveckling av utbildning ska se såväl som på enhetsnivå som på huvudmannanivå
 • Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av rektor, förskollärare och övrig personal
 • Föräldrar och deras barn i förskolan ska ges möjlighet att vara delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevers vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.
 • Rektorn ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs i enlighet med skollagen

KVALITETSARBETET PÅ VERKSAMHETSNIVÅ

På Förskolan Änglan kommer det systematiska kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå utföras genom:

 • Regelbundna utvärderingar vid personalmöten, avdelningsmöten, föräldramöten, föräldraråd samt via föräldraenkäter och utvecklingssamtal
 • Särskilda planeringsdagar för planering och utvärdering läggs ut under vår och höst
 • Pedagogiska målplaner, observationer och dokumentationer ska rutinmässigt tillämpas och uppföljas
 • Enkäter och kartläggningar ska rutinmässigt tillämpas och uppföljas
 • Arbete med kvalitetsprotokoll och kvalitetsindikatorer
 • Dialog med barn och vårdnadshavare ska vara en grund för resultatuppföljningen

UNDERLAG FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET

Som underlag i dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet används den lokala verksamhetsplanen och verksamhetens övriga handlingsplaner. Dessutom används kvalitetsprotokollen och kvalitetsindikatorerna i arbetet. Skollagen och läroplanen utgör en stor grund i underlaget för arbetet på Förskolan Änglan. Mestadels används kvalitativa underlag så som självskattningar samt dokumenterade lärdomar och erfarenheter från de olika arbetslagen. Ytterligare ett underlag för arbetet är utvecklingssamtalen och föräldramötena där synpunkter från både barn och föräldrar vägs in. Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet på Förskolan Änglan ska rutinmässigt diskuteras inom arbetslaget.

 

STYRNING OCH LEDNING

På Förskolan Änglan är rektorn den huvudansvarige för förskoleverksamheten. Arbetslaget består förnuvarande av en förskollärare och fyra barnskötare och dessa organiserar omsorgen, utvecklingen och lärandet i sina barngrupper. Förskolan bedriver ett konferenssystem där rektorn kontinuerligt möter personalen på veckomöten, arbetsplatsträffar och under utvärderingsdagar. Personalen på förskolan har en fortlöpande reflektionstid och har ständigt möjlighet att uttrycka sina synpunkter. Årligen håller rektorn medarbetarsamtal och lönesamtal med personalen. Förskolan har även ett föräldraråd där föräldrars synpunkter vägs in. Dessutom bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på verksamheten.

 

BARNGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING

Förskolan Änglan består av två avdelningar med totalt 19 barn. Ena avdelningen är för de yngre barnen (1–2) och den andra för de äldre (3–5). Avdelningarna är dock inte beständiga och barnen kan behöva flyttas mellan avdelningarna beroende på hur de aktuella behoven ser ut för barngruppen. Under året har förskolan hållit öppet mellan 06.30 – 18.30.

 

PERSONALKOMPETENS

Under verksamhetsåret består den tillsvidareanställda personalen av en legitimerad förskollärare och fyra barnskötare utefter barnens antal. Rektorn på Förskolan Änglan är legitimerad grundskolelärare och förskollärare med en stor erfarenhet inom förskoleverksamheten, och som för nuvarande genomför sin rektorsutbildning på Stockholms Universitet. Arbetet med att utveckla personalkompetenser genomförs löpande, där personal har möjlighet att öka sin kompetens inom olika områden på förskolan.

 

LOKAL OCH MILJÖ

Förskolan ligger nära nybyggda parker och skogs- och grönområden. Lokalen är belägen i en bostadsrättsfastighet i Östberga, Stockholm. Dessutom ligger förskolan nära Östbergaskolan och ett kulturhus med tillgång till bibliotek och en aktivitetshall som förskolan utnyttjar. Innemiljön är inredd på ett sätt som ska inspirera barnen till utveckling och lärande.

 

ARBETSPROCESS

Arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet är en cyklisk process som innehåller olika faser. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är att de nationella målen uppfylls, något som ska genomsyra alla faser. Måluppfyllelsen får man fram genom att planera och genomföra insatserna. Denna fas mynnar ut i en nulägesbeskrivning som leder vidare till nästa fas. I nästa fas ska man följa upp och få fram ett nytt nuläge. Till sist ska en analys och bedömning av utvecklingsbehov genomföras. Dessa olika faser är sammanlänkande trots att varje enskild fas kräver en egen analys. Systematiken innebär att kunna se helheten och hur de olika faserna är beroende av och påverkar varandra. Dessa faser är inkluderade i arbetet med kvalitetsprotokollen och kvalitetsindikatorerna.

Enligt Skolverket är följande frågeställningar en beskrivning av de olika faserna:

Var är vi? -> Vart ska vi? -> Hur gör vi? -> Hur blev det? ->

 

FÖRSKOLANS DOKUMENTATION

På Förskolan Änglan arbetar vi med en kvalitetsredovisning för förskolans systematiska kvalitetsarbete. Målgruppen för enhetens plan för det systematiska kvalitetsarbetet är främst ledare och personal.

Kvalitetsredovisningen har ett starkt mål- och resultatperspektiv och består av följande tre delar:

Planering och uppföljning: beskriver nuläget i form av statistik och självskattningar
Analys och resultat: belyser nuläget från en rad olika perspektiv
Utveckling: anger åtgärder som ska leda till utveckling och förbättring av enhetens verksamhet